Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na başvuracak araştırmacıların hazırlaması gereken belgeler ve başvuru prosedürü belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmacıların dosyasında yer alması gereken başvuru dilekçesi ve başvuru formuyla ilgili hususlar da tanımlanmış olup başvuru yapacak araştırmacıların aşağıdaki konulara dikkat ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde yazılmalıdır.

* “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığına” hitaben yazılmalı ve dilekçede araştırmacının ve yardımcı araştırmacıların üniversite, fakülte, bölüm ve anabilim dalları belirtilmeli,

* Dilekçede araştırma kapsamında varsa ortaklaşa çalışılan kurum ve kuruluşlar belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmanın başlığı belirtilmeli,

* Dilekçede araştırmada yer alacak tüm araştırmacıların isimlerinin altında ıslak imzaları bulunmalıdır.

Dilekçenin sonunda ise “Bu çalışmam boyunca başvuru formunda taahhüt ettiğim şekilde araştırmamı yürüteceğimi, sunulan projede gerek araştırma ekibi gerekse araştırma protokolünde herhangi bir değişiklik yapıldığında, değişiklik gerçekleştirilmeden önce durumu kurulunuza bildireceğimizi, bu projenin kurulunuza sunduğumuz hali ile daha önce başka bir etik kurula sunulmadığını, başvuru dosyasında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve araştırmanın hiçbir sürecinde herhangi bir etik ihlal yapmayacağımı, araştırma basıldığında bir kopyasını etik kurula sunacağıma ve etik kurul onayı alındıktan sonra araştırmadan vazgeçilmesi durumunda etik kurulu yazılı olarak bilgilendireceğimi taahhüt ederim” şeklinde bir ibare yer almalıdır.

Yukarıdaki şartlara uygun şekilde hazırlanacak dilekçeyle birlikte doldurulan Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formunu, çalışmanıza ait diğer tüm evrakla birlikte (Onam Formları, Anket Soru Formu vb.) her bir sayfanın tüm araştırmacılar ve danışman tarafından imzalanarak Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Elden yapmış olduğunuz başvurunuz, vereceğiniz imza karşılığında görevli memur tarafından evrak kayıt defterine işlenecek ve yanınızda fazladan getireceğiniz başvuru dilekçenizin bir nüshasına başvurunuzun kayıt tarih ve sayı numarası yazılarak görevli memur tarafından imzalanıp size geri verilecektir. Bu şekilde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.